Geschiedenis

 

Proloog

Leden en reünisten zijn trots op de geschiedenis van het USC. Die geschiedenis bepaalt het heden niet, maar inspireert en kleurt het. De bronnen zijn zeer omvangrijk. Geheel onderaan staat een literatuuropgave. Wat volgt, is de kortste samenvatting die enigszins recht doet aan de historie. Opmerkingen zijn welkom via abactis@usc.nl 


Ontstaan

Een geschiedschrijving van het USC begint ipso facto met de geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Die werd gesticht De Universiteit is gesticht door de Staten van Utrecht, toen de soevereine macht. De Stichtingsacte is van 16 maart 1636. Op 26 maart 1636 werd de Academie geopend, waarmee de stichting voltooid werd. Op die dag werd aan de eerste Rector Magnificus het Grootzegel uitgereikt. op 26 maart 1636 als Academia Rheno-Trajectina (tot in de 19e eeuw sprak men vaak ook van Hoogeschool. De termen Universiteit, Academie en Hoogeschool zijn hier dan ook synoniem). 

Mariakerk_in_Utrecht_by_Pieter_Jansz._Saenredam_1636.jpg
Utrecht in 1636, de Mariaplaats. De tekening is gemaakt op 18 september van dat jaar door de schilder Saenredam. Links ziet men de toren van de Buurkerk, rechts de toenmalige Mariakerk, afgebroken in de 19e eeuw.
De Universiteit telde bij haar oprichting vier faculteiten: Theologie, Rechten, Geneeskunde en Filosofie. Er waren zeven (!) hoogleraren. Hoewel er in 1636 één vrouwelijke student, Anna Maria van Schurman, werd toegelaten –zij volgde de colleges vanuit een loge grillée ('van achter het gordijntje') – bleef het gedurende meer dan tweehonderd jaar zo dat een student een man was. Pas in 1880 werd voor de tweede keer een vrouw toegelaten. Vanaf 1636 konden studenten in Utrecht academische en doctorsgraden behalen die door andere universiteiten van Europa werden erkend.
Vóór 1917 had iedere aankomend student kennis van het Latijn. Zeker tijdens de eerste eeuwen van het bestaan van de Universiteit ook (enige) spreek-, schrijf- en verstaanvaardigheid. Daar ligt de bron van het gebruik van die taal voor namen van gezelschappen, op bullen, in installatieformules en in sommige liederen. De klassieke Romeinse schrijvers zouden het Latijn zoals dat toendertijd gebruikt werd, overigens af en toe wel merkwaardig gevonden hebben.
Met de stichting van de Universiteit ontstond er naast een docentencorps ook een studentencorps. ‘Corps’ (en ook ‘korps’) komt van het Latijnse woord corpus. Dat betekent  Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek , Muller en Renkema, 1928  ‘lichaam’ maar ook ‘gemeenschap’, ‘geheel’. Uit dit generieke studentencorps ontwikkelde zich, in de mist der tijden, het Utrechtsch Studenten Corps. Niet volgens een blauwdruk, maar met horten en stoten, steeds reagerend op ontwikkelingen. Het USC kent geen oprichtingsdaad, geen oprichters en geen oprichtingsdatum. (Bekende kreet: “De Aarde is ook niet opgericht.”) Het is ontstaan en heeft de rechtsvorm van vereniging aangenomen.

De vigerende  Corpswet Door de Corpsvergadering vastgesteld op 16 mei 2019 en van kracht geworden op 29 mei 2019.  formuleert het dan (art. 3.1) Artikel 3.1: Het Utrechtsch Studenten Corps is ontstaan als de natuurlijke gemeenschap van studenten te Utrecht ten tijde van de Academia Rheno-Trajectina, gesticht op zesentwintig maart zestienhonderd zesendertig, en kent derhalve geen oprichtingsdaad, geen oprichters en geen oprichtingsdatum. De Academie werd tot in de negentiende eeuw ook wel Hoogeschool genoemd. In achttienhonderd veertien werd zij, na een korte onderbreking vanaf achttienhonderd elf, hersteld als universiteit. Het Utrechtsch Studenten Corps viert de lustra van de Universiteit Utrecht, derhalve met als ijkjaar zestienhonderd zesendertig. De eerste gedocumenteerde zodanige viering (dat jaar een Bacchus-maskerade) vond plaats in zeventienhonderd zesendertig ter gelegenheid van het honderd (100) jarig bestaan van de Academie. ‘en ook zo: “Het Utrechtsch Studenten Corps is ontstaan als de natuurlijke gemeenschap van studenten te Utrecht…” en het “…viert de lustra van de Universiteit…”.
Dat die natuurlijke gemeenschap –in voorbije eeuwen  honderd tot een paar honderd man Schattingen op basis van gecombineerde secundaire gegevens lopen uiteen, maar er wordt vanuit gegaan dat er gedurende de hele periode tot de negentiende eeuw nooit meer dan 300-400 studenten tegelijk waren. De inschrijvingsregisters van de universiteiten in de vroegmoderne periode zijn zeer onbetrouwbaar. Voor 1786 zijn er bijvoorbeeld slechts 21 studenten ingeschreven bij de rector. Veel studenten schreven zich echter niet in bij de universiteit, maar volgden colleges bij de hoogleraren die zij apart moesten betalen. Voor Utrecht komt daar nog bij dat studenten niet zoals in andere universiteitssteden belastingvrijdom genoten op alcoholische drank (dat was in die steden soms een reden zich wel in te schrijven, maar dat voordeel gold in Utrecht niet).
L. J. Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis, Utrecht Universiteit, schriftelijke mededeling.
in een compacte stad–  niet meer bestaat, doet aan de ontstaansgeschiedenis niet af.


Mijlpalen van het USC

26 maart 1636: Stichting van de Universiteit.

 

1736: Ter viering van het honderdjarig bestaan van de Hoogeschool trokken “de Heeren Studenten” in een optocht met paarden (een cavalcade) door de stad. Zie de plaat in de Corpsbijbel tegenover bladzijde 80. Het thema van de optocht was de Romeinse god Bacchus, de god van de wijn en de dronkenschap. De deelnemers waren naar dat thema verkleed. Men ziet een oervorm van de Maskerade. Bacchus mag weinig serieus klinken, er werd ook een penning geslagen met een Latijnse tekst, in vertaling: “De zaal der vrijheid is de tempel der wijsheid; nadat de monsters bedwongen waren, zijn de kunsten herwonnen.” Dat dan weer wel. Sindsdien is het traditie om bij lustra penningen te slaan.
Dat bij het USC de commissie die het lustrum organiseert niet suf Lustrumcommissie genoemd wordt maar Maskeradecommissie, vindt zijn oorsprong in 1736. 

1736-1.JPG
Lustrumpenning 1736
Lustrumpenning.png
Draagpenning van de Senatus Veteranorum vanaf 1848. Aan de voorzijde het Senaatswapen, nu met de zinspreuk 'Amicorum Consensus Virtutem alit Gaudiumque’. Bacchus is niet meer zo onbeholpen afgebeeld als op de penning van 1814.
Lustrumpenning2.png

1786: Bij de viering van het 150-jarig bestaan, op 31 mei, waren de studenten naar een verslag in de Utrechtsche Courant “en corps” aanwezig. Zij organiseerden een erewacht voor ‘de Heren Professoren en Curatoren’ en trokken nadien in een stoet door de stad. Het grootste deel van hen te voet, gevolgd door ruim 30 man te paard. Zij droegen kokardes en linten, er was muziek, voorop droeg men een voor deze gelegenheid vervaardigd Academievaandel, nadien bewaard in het Corpsmuseum. ( Van Vredenburch, Als we ervan uitgaan dat de data op de prenten kloppen, lijkt Van Vredenburch zich tweemaal te vergissen. Hij schrijft 30 mei, waar op de prent 31 mei staat, en toont in zijn Plaat VII een deel van die prent en vermeldt als datum 1 juni 1786.  blz. 46-47, Corpsbijbel, blz. 53-54). Men ziet de oervorm van de Intocht. ’s Avonds hadden de deelnemers een diner met 260 aanzittendend.w.z. dat het overgrote deel van de studenten meedeed in het toenmalige hotel ‘Plaats Royal’ in de Minrebroederstraat. Dit ‘logement’ was door de studenten met een fraaie Illuminatie versierd. (Daags daarna was er ook nog een academische promotie More Majorum (‘met de kap’) Voor een beschrijving van de, voor de hedendaagse lezer ietwat lachwekkende promotie met de kap zie Van Vredenburch, blz. 199.  van vier juridische kandidaten, waarna een feestelijke optocht van de gepromoveerden en hun paranimfen. In die optocht reden de ruiters van de vorige dag mee, een cavalcade, zie afbeelding. Het lijkt erop dat sommige andere secundaire bronnen deze cavalcade ten onrechte houden voor de essentie van de viering van het 150-jarig bestaan.) 

vaandel_lustrum_1786.jpg
Academievaandel vervaardigd voor de oervorm van de Intocht, op 31 mei 1786. In die dag ligt de essentie van de lustrumviering van dat jaar.
lustrum_1786.jpg
Afbeelding der Illuminatie ter Gelegenheid van ’t Jubilaeum van de Hondert en vijftig Jaar der Oprechting van de Utrechtsche Academie op kosten der Heeren Studenten, 31 Meij 1786’
UU169.jpg
‘Afbeelding der Cavalcade van de Heeren Studenten gehouden op den 1 Juny 1786, Op Het Oudmunsterkerkhof te Utrecht te zien’.
Grootzegel_van_Senatus_Veteranorum_Glirium_1793.jpg
Het Grootzegel van de Senatus Veteranorum Glirium. De zinspreuk luidt: “Quo non nocet arripe” te vertalen met ‘Zó, dat het niet schaadt, grijp het!’. De afbeelding toont een knaagdier dat door de tralies het spek uit een openstaande val grijpt, dus zonder dat het hem schaadt. Op de achtergrond is de stadswacht in actie.

1793: Optreden van de Senatus Veteranorum Glirium  Het Latijnse woord glis betekent letterlijk veldmuis of hazelmuis. (Glirium is de tweedenaamvalsvorm, meervoud.) Het lijkt in dit verband ‘rat’ betekend te hebben, ironisch gebruikt, waarbij rond 1793 de overdrachtelijke betekenis positiever was dan de huidige — meer iets van ‘gehaaide jongen’. Veteranus betekent hier oud. De naam wordt wel vertaald als “De Senaat van oude rotten” (waarbij bedacht moet worden dat ‘rot’ een, nu verouderde, woordvariant van ‘rat’ is).  (plaats de cursor op onderlijnde passages voor meer informatie), de eerstede eerste, blijkens een verklaring van de Academische Senaat van 9 januari 1818. Utrechtse groensenaat die aankomende studenten die groentijd gelopen hadden, installeerde tot lid van het Utrechtsch Studenten Corps. Door die installatie werd de student ‘ontgroend’ d.w.z. hij was daarna niet meer ‘groen’. Deze Senaat werd door de Academische Senaat gezien als de vertegenwoordiger van alle studenten en was het eerste niet-tijdelijke college van studenten dat zich tegenover het corps van gezamenlijke studenten kon laten gelden In de geschiedenis van buitenlandse corpora als Leiden en Amsterdam spelen elkaar beconcurrerende groensenaten en uiteindelijke vereniging onder het Collegium respectievelijk de ISSA een grote rol. Een zodanige concurrentie speelde in Utrecht niet. Wel was er, zoals verderop besproken, tweemaal een splitsing, gevolgd door een hereniging (1831-1848 en 1855-1860).  (Corpsbijbel blz. 68-75).

1811: De Universiteit gedegradeerd tot ‘école secondaire’ (ons land maakte toen deel uit van het Franse Keizerrijk).

1812: De Senatus Veteranorum Glirium onder de Franse bezetter ontbonden. Aan die Franse bezetting kwam spoedig een eind – op 1 december 1813 werd de Prins van Oranje uitgeroepen tot Soeverein Vorst, als Willem I.

 

10 februari 1814: Herstel van de Universiteit door Willem I. Door dit herstel ontstond het vooruitzicht dat er weer normaal gestudeerd kon worden. 

26 februari 1814: Als reactie op dat perspectief: oprichting door5 oud-leden van de Senatus Veteranorum Glirium en een zesde student, Van Vredenburch, blz. 124 van het college dat of Senatus Veteranorum of Rector et Senatus Veteranorum genoemd wordt (veteranus was in die tijd het woord voor een bepaald type ouderejaarsstudent, hier in die betekenis gebruikt). De oprichters hadden kunnen besluiten tot herstel van de Senatus Veteranorum Glirium, doch zij kozen een andere weg. Maar men kan wel oordelen dat de toorts die in 1793 werd ontstoken aan de nieuw opgerichte Senaat werd doorgegeven. Die Senaat nam tot zinspreuk: “Misce stultitiam consiliis brevem, dulce est desipere in loco” (Horatius) dat is ‘Meng een korte zotheid in uw beraadslagingen, het is zoet om te rechter tijd locus betekent naast ‘plaats’ o.a. ook ‘tijd’; in loco betekent ‘te rechter tijd’. (Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek , Muller en Renkema, 1928)  dwaas te doen’. (Of vertaald naar een eigentijds register: ‘Maak eens een geintje in je serieuze gesprek, het is goed om soms even maf te doen!’). Ook dit college nam het bestuur van het Utrechtsch Studenten Corps op zich en trad op als groensenaat.
De honoraire leden vormen met de in functie zijnde senatoren het gezelschap Senatus Veteranorum.

Oudste_Senaatspenning_1814-1831.JPG
Aan de voorzijde het wapen van de Senatus Veteranorum zoals gevoerd van 1814 tot 1848. Een een jonge Bacchus, slechts omgord door een druivenrank, reikt Pallas Athene/Minerva een kelk. De zinspreuk lijkt uitgesproken te worden door Bacchus (Corpsbijbel blz. 89). Het is overigens niet aannemelijk dat Horatius vooral aan een alcoholische stultitiam dacht.
keerzijde_oudste_Senaatspenning.JPG
Achterzijde penning 1814


26 februari 1816 : Ter gelegenheid van zijn tweejarig bestaan richtte de Senatus Veteranorum, naast het USC, nog een vereniging op. Op genoemde datum werd de Utrechtsche Studenten Sociëteit onder de zinspreuk Placet Hic Requiescere Musis  geopend Een eerste “Reekening van Ontvang en Uitgaaf” dateert van 29 januari 1816, dan reeds hebben 56 leden contributie betaald. De dag van de feitelijke opening is immer als de Dies Natalis beschouwd. .De spreuk is te vertalen als ‘Het behaagt de muzen hier te rusten’, maar ook als ‘Het behaagt hier te rusten van de muzen (de studie)’. De zinspreuk werd tot naam. PHRM was aanvankelijk gevestigd bij Coops in de Servetsteeg.

Zoals het lijvige boekwerk “Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936” (bekend als de Corpsbijbel) het beschrijft: het USC had in die tijd zozeer vaster vorm aangenomen dat oprichting van een sociëteit kon slagen. (Rond 1800 was vanuit het USC de sociëteit ‘Bij Bart’, later ‘Concordia’ geheten, opgericht doch die was na enige tijd geïmplodeerd.) Het USC en de USS PHRM zijn verschillende entiteiten – gedurende meer dan 50 jaarIn 1868 werd bepaald dat een Corpslid automatisch Sociëteitslid werd. In 1873 werd die regeling weer afgeschaft. Nog weer later kwam het opnieuw tot een automatische combinatie van de twee lidmaatschappen. na de oprichting van PHRM kon men Corpslid zijn zonder Sociëteitslid te zijn (Corpsbijbel, blz. 163). PHRM werd geleid door de “Commissie van Bestuur van de Utrechtsche Studenten Sociëteit PHRM”, ook bekend als de Kroegcommissie. Drie senatoren-oprichters werden tevens commissaris.

1823: Eerste uitgave van de Utrechtsche Studenten Almanak. 

Corpsbijbel-foto.png
De Corpsbijbel1831: Oprichting van een aparte groensenaat voor theologiestudenten, de Senatus Theologorum.

1848: Na zeventien jaar voegde het afgetakte zijriviertje, de Senatus Theologorum, zich weer bij de hoofdstroom, de Senatus Veteranorum (Van Vredenburch). Op 22 mei 1848 werd het samengaan van beide senaten ingezet Op die dag werd een voorstel daartoe van de Senatus Veteranorum door zijn “doctoren” (=corpsleden) met overweldigende meerderheid aanvaard. Overleg over de verdere procedure en over de nieuwe wet volgde. De installatie van de eerste gefuseerde senaat vond plaats op 19 juni 1848 in het Groot-Auditorium (= de Aula) van de Universiteit. . Bij dit samengaan maakte de Senatus Veteranorum de zinspreuk van de Senatus Theologorum tot de zijne: “Amicorum consensus virtutem alit gaudiumque” dat is ‘Der vrienden eendracht voedt de deugd en de vreugde’. Dit samengaan staat bekend als de Vereeniging der Wetten , en wel de wetten van de beide senaten. Senaten hadden aanvankelijk wisselende aantallen leden, de senaat die in 1848 aantrad, bestond uit 12 man. Verspreid over het jaar vonden er wisselingen plaats van functie of van individuen. In 1874

11240da3b0654b82ab75282946772a4f.jpg
De Senaat die in 1877 aantrad, was de eerste die een ‘photographie’ heeft laten maken. Op de achtergrond het Corpsvaandel, aangeboden in 1867.
SV_wapen_grollman.jpg
Wapen van de Senatus Veteranorum, nu met de zinspreuk ‘Amicorum Consensus Virtutem alit Gaudiumque’

komt er orde in. Van dat jaar tot in 1969 bestond de Senatus Veteranorum uit 5 man en wisselde in principe eenmaal in een jaar de gehele senaat. 1855: Afsplitsing van een deel van het USC. De afgescheiden leden vormden een nieuwe vereniging, Mutua Fides. In 1860 vond hereniging plaats.

1864: Eerste uitgave van de Vox Studiosorum.

1901: De sociëteit PHRM betrekt het huis dat aan ’t Janskerkhof ligt, het geliefd Geel Kasteel.

UU304.jpg
Janskerkhof 14 in 1901
Jaco_98-03.jpg

1910: Oprichting Utrechtsche Jongelieden Zangvereeniging Coers’ Lied.

1931: Opening van het Corpsmuseum op de zolder van PHRM.

 1940: PHRM door de Duitse bezetter gevorderd (juli). Het USC vestigde een noodsociëteit in een toevallig leegstaande herensociëteit, Tivoli geheten, in een gebouw hoek Wittevrouwensingel-Nachtegaalstraat.

 1941: Op 24 juni houdt Rector Senatus Veteranorum in de Domkerk zijn Lustrumrede, een rede met een onmiskenbaar anti-Duitse strekking. In juli werden het USC, zijn sociëteit en andere studentenverenigingen door de Sicherheitsdienst verboden en ontbonden. ‘Vuile Beekman’ trad op als liquidateur. Er werd nadien geprobeerd –clandestien– het corpsleven zoveel mogelijk te laten doorlopen, waarbij de benaming Utrechtsch Studenten Corps en  rechtstreekse betrokkenheid van de Senaat vermeden werdenWel stelde de Senaat op 5 februari 1942 het “Consilium” in, als college dat leiding moest geven aan de groep van studenten die deel uitgemaakt had van het nu ontbonden USC. Het Consilium heeft deze taak een jaar kunnen uitvoeren, nadien nam een tweemanschap die opdracht op zich. (Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986, blz. 43-46). Bij de installatie in de herfst van 1941 werden de novitii door honorair senatoren maar in aanwezigheid van de Senatus Veteranorum geïnstalleerd in “De natuurlijke gemeenschap van Utrechtse studenten”. Met deze benaming werd rechtstreeks teruggegrepen op de oorsprong van het USC.

 1945: Op 7 mei, de dag dat Britse en Canadese troepen de stad Utrecht binnentrokken, zette de honorair senator Th. van Rhijn In Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986, blz. 59, wordt 8 mei genoemd als datum van Van Rhijns actie.De datum van het binnentrekken van de geallieerde troepen staat vast. Ook dat Burgemeester Ter Pelkwijk vroeg in de ochtend van 7 mei opdracht gaf om vanaf 11:30 uur de klokken te luiden.Gezien Van Rhijns verslag: “…Om half twaalf begonnen de klokken van de Dom te luiden, ten teeken dat de stad nu werkelijk was bevrijd”, betrad hij op 7 mei PHRM., president van de Corpscommissie, als eerste weer voet in PHRM. Hij was uit Haarlem komen fietsen. De Corpscommissie (te onderscheiden van de diverse ‘gewone’ corpscommissies die er krachtens de Corpswet bestaan) was een in 1944 opgericht ad hoc-orgaan met als doel herstel naar een normale situatie te bewerkstelligen. PHRM was door de Duitsers gebruikt als kazerne en de stank was aanvankelijk onverdraaglijk. Maar de Sociëteit ging weer open. Op 14 juli werd de Corpscommissie gedechargeerd en een nieuwe Senaat geïnstalleerd door de Senaat die eind 1940 was aangetreden. In een proclamatie van 30 juli werd gesproken over de “herrijzing” van het USC dat “vanzelfsprekend nooit opgeheven doch slechts gekneveld en uitgeplunderd werd”.

foto_bunker.png
De Wehrmacht bouwde een bomvrije commandobunker aan de achterzijde van PHRM in de tuin/binnenplaats van de sociëteit. Het bovengrondse gedeelte van deze bunker werd in 1960-61 opgeblazen en gesloopt. Nu staat o.a. Woolloomooloo op deze grond.


1965: Oprichting Stichting Utrechtse CorpsHuizen (de SUCH) 

Perspectief op het besluit van 1969: Ruim 140 jaar had een systeem goed gewerkt. Rector et Senatus Veteranorum bestuurden de vereniging het Utrechtsch Studenten Corps. De Commissie van Bestuur leidde de vereniging USS PHRM.  Commissarissen waren nogal eens derdejaars; senatoren vierde-, vijfde- of zesdejaars. Er waren niet zelden mensen die na een commissiejaar toetraden tot de Senaat. Dat droeg bij aan wederzijds begrip en goede samenwerking. Begin jaren ’60 stopte die praktijk van zowel Commissie als Senaat doen. Geleidelijk ontstond er een tegenstelling tussen Senaat en Commissie en ontstonden er meningsverschillen over de te volgen koers. En dat in een moeilijke fase – in zijn boek Placet Hic Requiescere Musis geeft Hegener op goede gronden zijn hoofdstuk 7 tot titel: “Het Corps in crisis (1964-1974)”. Die tegenstelling en die meningsverschillen leidden tot bestuurlijke verlamming. Mede op grond van het advies van een Commissie van Goede Diensten, bestaande uit alom gerespecteerde reünisten, werd besloten tot:

1969: Samengaan van de Senatus Veteranorum en de Commissie van Bestuur van de USS PHRM. Het aantal leden van de Senaat ging hierbij van 5 naar 7 man.

1970: Opening van discobar Woolloomooloo. In dat jaar werden ook het ‘kaalscheren’ Het “een stoppelveld van jeugdig gras” uit het PHRM-lied wijst op het terug-groeien van haar op de kale schedels van de jonge eerstejaars.   (ingevoerd in 1874) en de groentijd afgeschaft en vervangen door een Kennismakingstijd (KMT) ‘op voet van gelijkheid’.

Woollomooloo.jpg
Hare Majesteits Eerste Discobar de Woolloomooloo

1972: Het lidmaatschap opengesteld voor HBO-studenten. 

sv_zittend.jpg
De zittende Senaat. Op de achtergrond het Corpsvaandel.

2005: Samengaan van de Senaat met de Aedilaatscommissie, een Corpscommissie die sinds 1988 naast de Senaat ook fulltime in de Sociëteit actief was, o.a. bij de exploitatie van het horeca-gedeelte en het stimuleren van het zaalleven. Het aantal leden van Rector et Senatus Veteranorum ging hierbij van 7 naar 9 man.

2011: Oprichting van het Gezelschap ter Exploitatie en Realisatie van Utrechtse-corpshuizen (G.E.R.U.)

 2012: Oprichting van de  USC Scholarship Foundation . Deze stichting verstrekt studiebeurzen aan leden van het USC die een bijzonder studie- of onderzoeksproject willen uitvoeren. Het fonds wordt gevuld o.a. door bijdragen van reünisten en door het USC.Dies Annalis van het USC

Het USC heeft geen aanwijsbare Dies Natalis (geboortedag), zoals PHRM die heeft met 26 februari 1816. De keuze voor de dag die gevierd wordt als Dies Annalis (jaardag) van het USC heeft in de loop van de eeuwen wat gewisseld. Zowel 26 februari 1814 (oprichting Senatus Veteranorum) als 22 mei 1848 zijn als inspiratie gezien. Nu ligt reeds vele jaren de keuze vast op 22 mei, ter herinnering aan de Vereeniging der Wetten. 


 

Corpsmuseum

In 1931, in de aanloop naar het lustrum Cortez, werd op de zolder van PHRM het Corpsmuseum   geopend. Dit museum bevat de tastbare neerslag van het verleden van het USC.
In 1985 volgde de oprichting van de Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps; deze stichting werd eigenaar van de gehele collectie.
Die bestaat uit tienduizenden voorwerpen als vaandels, maskeradekostuums, schilderijen, prenten, almanakken, foto’s, menukaarten en penningen. Met de opening in 2005 van de nieuwe depotruimte van het Universiteitsmuseum op de Uithof kreeg ook de collectie van de Stichting een permanente bewaarplaats.
Er loopt momenteel een project van digitaliseren, beschrijven en online ontsluiten van de fotocollectie, meer dan 25.000 foto’s waarvan 4.500 uit de 19e eeuw. Deze foto’s geven een beeld van de activiteiten van studenten, hun vertier, het verenigingsleven en de verhouding met de Universiteit en de stad. Qua omvang, kwaliteit en historisch perspectief is de collectie uniek in zijn soort.


 

De sociëteit PHRM, Vereniging en gebouw

De USS PHRM begon in 1816 als een vereniging. De eerste 85 jaar huisde die Vereniging in gebouwen met een andere naam. De eerste locatie was het koffiehuis van J. Coops in de Servetsteeg. In 1819 verhuisde de Sociëteit naar het koffiehuis van Klanck aan het Domplein, toen Munsterkerkhof geheten. In 1840 verkaste PHRM opnieuw, nu naar het etablissement van Rikkers, aan ’t Wed. De opvolgende eigenaren waren ook de uitbater.  In 1858 huurde de Vereniging In 1878 ging de Commissie van Bestuur over tot het zelf exploiteren van het gebouw. een heel pand, het koffiehuis ‘Het Metalen Kruis’, wederom gelegen aan het Munsterkerkhof. Hier zou de Sociëteit tot 1901 blijven. Wel werd in 1882 voor de toen zeer aanzienlijke som van 50.000 gulden een pand aan de Mariaplaats gekocht met het idee PHRM daar te vestigen. Er waren echter zorgen dat het gebouw te klein zou zijn. Een noodzakelijke verbouwing werd begroot op 80.000 gulden en het lukte niet dit gedrag geheel bij elkaar te brengen. Gelukkig maar. In 1897 werd op een stampvolle Sociëteitsvergadering (= de ledenvergadering van de USS PHRM) “onder donderend gejuich” besloten een stuk grond aan het Janskerkhof te kopen. Het gebouw aan de Mariaplaats werd verkocht. Aan het Janskerkhof verrees de geniale schepping van de architect A.H. Zinsmeister. Het nieuwe sociëteitsgebouw werd in 1901 betrokken, de Vereniging PHRM huisde nu in gebouw met dezelfde naam. Het USC betaalde aan de USS PHRM een symbolische huur van 1 gulden per jaar voor het gebruik van de Senaatskamer en het aangrenzende Senaatskantoor.
In 1913 werd het oude gebouw aan het Munsterkerkhof afgebroken. De twee natuurstenen poorten werden daarbij gespaard. In 1935 werd er een geplaatst bij de ingang van de Commissiekamer. De tweede werd rond 1960 gevonden op het Domplein en vervolgens in de achterzaal geplaatst, bij de doorgang naar de nieuwbouw.

Tot de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er immer bedienden aanwezig in de zaal. Bij de lunch, bij de borrel, bij diners en ’s nachts. Een strofe uit het Groenentooneel van 1967 werpt licht op wat óók een aspect van hun rol was. De ’bediende’ zingt:

Ook u heeft eens gebeefd

en het zeil uwer hoogmoed gereefd

als u zag, op een dag 

dat uw wapen, uw naam of gedrag mij niet lag. 

download.png
Ter gelegenheid van de viering van de Sociëteitsdies 1966, 150 jaar PHRM, werd de zittende ploeg versterkt met een aantal oudgedienden. Van links naar rechts Alewijn (als Senaatspedel Van Gend), ‘oude’ Hardewijn, Aywijn, Everwijn, oude buffetchef Sennef, onbekend, Gozewijn, Boudewijn, ‘jonge’ Hardewijn.

De eerste pakweg 150 jaar van het bestaan van de Sociëteit spelde iedereen haar naam met vier hoofdletters. Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw wordt door sommigen de spelling PhRM gebruikt. Dezulken weten niet van of zijn het niet eens met een monumentale gevelsteen van het Geel Kasteel. Daar staat sinds  1899 Het jaar dat de steen geplaats werd, zie het boek ‘Het Gele Huis,’ blz. 30. : PHRM. 

lustrum_1861.jpg
Het middelste gebouw op de achtergrond is het koffiehuis ‘Het Metalen Kruis’ waar de USS PHRM van 1858 tot 1901 huisde. Links en rechts de natuurstenen poorten. Op de voorgrond het opstellen van de Maskerade 1861.
PHRM_1600x796-4-800x398-1.jpg
De monumentale gevelsteen

 

Ontwikkeling USC  – Universitaire gemeenschap

Het USC is ontstaan als de natuurlijke gemeenschap van studenten te Utrecht. Lange tijd zagen Universiteit en Studentencorps hun onderlinge verhouding zó dat zij elkaars gespiegeld complement waren. De universiteit werd geleid door de Rector Magnificus en de Academische Senaat. Het USC door Rector en Senaat. (Aanvankelijk werd, o.a. in de Codex Legum Boek der Wetten, Wetboek van 1814 van de Senatus Veteranorum, de eerste man van die Senaat Ook de eerste man van de Senatus Veteranorum Glirium werd Rector Magnificus genoemd. Die benaming werd eveneens gebruikt voor de functionaris die in 1848, bij de Vereeniging van Wetten aantrad. ook Rector Magnificus genoemd.)
 Het Utrechtsch Studenten Corps voert het wapen van de Universiteit Utrecht zoals dat door de Universiteit van oudsher gevoerd In 1992 liet de Universiteit haar wapen ‘moderniseren’. Alleen al om praktische redenen  -al die documenten, al dat zilverwerk waarop het oorspronkelijke wapen staat-  is het USC hier niet in meegegaan.De Corpswet (in de huidige Wet artikel 3.2) beschrijft sinds mensenheugenis in heraldieke terminologie het wapen van het USC: “Dit wapen is: geschuind van zilver en keel; het schild geplaatst in het hart van een effen zon met zestien stralen van goud.” (keel betekent vermiljoenrood, zilver en goud worden afgebeeld middels wit en geel). Het schild representeert het stadswapen van Utrecht.In 1992 plaatste de ontwerper van het gemoderniseerde wapen de zinspreuk Sol Iustitiae Illustra Nos in een cirkel rond de zon met tussen iedere letter of spatie 26 stralen. werd. Het USC voert ook de spreuk van de Universiteit Utrecht: "Sol Iustitiae Illustra Nos" (vertaald: "Zonne der Gerechtigheid, verlicht ons !")

img027.jpg
Dit wapen is: geschuind van zilver en keel; het schild geplaatst in het hart van een effen zon met zestien stralen van goud.

Na die fase van ‘natuurlijke gemeenschap’ waren er twee bewegingen. Enerzijds werd het USC in toenemende mate een gestructureerde vereniging. Anderzijds voelde een toenemend deel van de studenten zich niet betrokken bij het Corps. Langere tijd werd, zowel door de Academische Senaat, die graag één aanspreekpunt wilde hebben, als door de Senatus Veteranorum het idee van universele vertegenwoordiging van alle studenten nagestreefd. Vanaf 1890 ontstonden er andere verenigingen en andere vormen van vertegenwoordiging. Decennia later is dat streven verdwenen, want ingehaald door de tijd.

 

Lustrumvieringen en Maskerades

Het USC viert de lustra van de universiteit. De feestelijkheden waren tevens een cadeau aan de stad en haar inwoners (nou ja, cadeau, er werd ten behoeve van het lustrum ook geld ingezameld onder “de burgerij”). De lustra van 1736 en 1786 zijn hierboven genoemd.
Dat idee van een stoet studenten die opgetuigd en verkleed door de stad trok, werd na de Franse Tijd een vijfjaarlijkse gebeurtenis. De eerste keer was in 1819, vijf jaar na het herstel van de universiteit. Na 1829 besloot de universiteit om niet langer 1814, maar opnieuw het oprichtingsjaar 1636 op te vatten als het ijkpunt. Het USC bewoog beide keren mee – het viert immers de lustra van de universiteit.

 

In 1836, de eerste maskerade van de nieuwe reeks, ontstond onder de studenten het idee om lustrum en maskerade op te hangen aan een historisch thema. In dat jaar verbeeldde de maskerade de intocht van het Staatse leger onder Prins Maurits in 1600 in Oostende, na de slag bij Nieuwpoort.

1836.png
Na 1829 besloot de Universiteit om niet langer 1814, maar opnieuw het oprichtingsjaar 1636 op te vatten als het ijkpunt. Maskerade van 1836, op de Neude, bij avond.

De eerste decennia werd met de maskerade vaak een historische intocht, optocht of ontvangst uitgebeeld. Later kwam de persoon van de Hoofdfiguur meer centraal te staan. In nog weer latere jaren werd een intellectueel thema een nadrukkelijk element. De duur van de lustrumviering nam in de loop van de tijd toe, van een dagdeel naar meer dan een week. Het idee van een historisch thema is vaak herhaald, zo onder andere: Germanicus (1906), Ichnaton (1926) en Xerxes (1956). Zie verderop voor een lijst van alle lustra van 1736 t/m 2016.
De foto toont posters van het 58e, 59e 62e en 63e lustrum (dit telt steeds vanaf 1636).  Overigens, een telwoord werd, behalve in de periode 1976-2011, ook vaak weggelaten. 

Affiche612.jpg
Posters van het 58e, 59e, 62e en 63e lustrum.( In 1931 ging het USC al internationaal.) Telt steeds vanaf 1636. Overigens werd, behalve in de periode 1976-2011 een telwoord vaak weggelaten.
lustrum_1931.jpg
lustrum_1946.jpg
lustrum_1951.jpg

De vorm van de lustrumviering wisselde uiteraard met de tijd. Een Intocht, een Maskerade-optocht, een Hoofdfiguur, een Lustrumspel (nogal eens als openluchtspel met duizenden zitplaatsen) en een Honorairentravestie vormen geliefde elementen. 

Het lustrum Germanicus staat bekend als het meest extravagante lustrum ooit. In absolute zin: wagenrennen in een nagebouwde Romeinse renbaan. Er werden hiertoe 59 paarden (Lithauers) aangeschaft. En helemaal in relatieve zin: in een stad en mede voor de burgers van die stad, waar verder maar zelden iets gebeurde, het ‘grijze, stille Utrecht’ van het PHRM-lied (1916). 

Openluchtspel_1936.jpg
Openluchtspel De Groote Geus op Mereveld, 1936. Het decor verbeeldt het Kasteel Vredenburg, het symbool van de Spaanse macht.
het_grijze_stille_utrecht.png
Het 'Grijze Stille Utrecht'
Ommegang_1.png
Intocht van de Imperator Drusus Germanicus Caesar binnen den Circus Maximus, ter bijwoning van de Wagenrennen tijdens de Lustrumfeesten van 1906
Germanicus_intocht.png
De feestelijkheden waren tevens een cadeau aan de stad en haar inwoners. Maskerade lustrum Germanicus.
Wagenrennen_1906.jpg
Wagenrennen


 Bij een ‘klassieke’ Maskerade deed de hele stad Utrecht mee en was naar het lustrumthema versierd. Winkeliers en café-eigenaren tooiden hun zaak naar het thema. De leden liepen in groten getale en verkleed in de Maskeradeoptocht. De laatste ‘onbetwiste’ versie was in 1961 (Villon). Bedrijven aan de route van de maskerade-optocht verhuurden de ramen op de eerste verdieping aan leden van de burgerij die het schouwspel niet wilde missen. De tijdgeest maakte dat de laatste feitelijke klassieke Maskerade in 1966 was, bij het lustrum Jimmy Walker. In 2006 bij het lustrum Peter Stuyvesant begon, in samenwerking met de universiteit, een Maskerade ‘nieuwe stijl’, in een veel beperktere opzet.

 Aanvankelijk waren de feestelijkheden bij een lustrum het spontane initiatief van het Studentencorps — de Universiteit beperkte zich tot plechtigheden. Van het midden van de 19e eeuw (een tijdsgewricht waarin het USC de enige algemene studentenvereniging was) tot midden in de 20e eeuw verzocht de Academische Senaat aan de Senatus Veteranorum de studentenzijde van de lustrumviering te organiseren. De feitelijke organisatie werd gedaan door de Maskeradecommissie. Voor het lustrum van 1946 ging het verzoek echter naar het overkoepelend orgaan van alle Utrechtse gezelligheidsverenigingen. Wel was de feitelijke organisatie geheel in handen van het USC. Voor 1951 ging het verzoek weer naar de Senatus Veteranorum, met het idee dat alle gezelligheidsverenigingen zouden samenwerken. Alleen met de UVSV kwam samenwerking tot stand. Andere verenigingen trokken zich terug en Veritas organiseerde eigen feestelijkheden. Die onenigheid leidde ertoe dat voor 1956 het verzoek van de Academische Senaat uitbleef. Bedacht kan worden dat de lustra vanaf 1736 tot het midden van de 19e eeuw en de lustra vanaf 1956 alle zonder zo’n uitnodiging zijn gevierd. De Corpsvergadering besloot daarop het lustrum ‘in eigen kring’ te vieren.

brug.png
De stad versierd. De Bakkerbrug en het Stadhuis met de Stadhuisbrug bij het lustrum Villon (1961).
Stadhuisbrug_lustrum_1961.jpg
De Stadhuisbrug in 1961, en het stadhuis van ‘Villonville’.
cc65177bd15b5941dc995f13e14cb2f7.jpg
De laatste 'klassieke' Maskerade, Jimmy Walker rijdt door 'New Walker City'

De 100-tallen en tot op zekere hoogte de tussenliggende 50-tallen waren steeds bijzondere lustra.
1736, 100 jaar: de eerste Maskerade
1786, 150 jaar: de oervorm van de Intocht
1836, 200 jaar: nieuwe reeks, eerste maal een historisch thema

Maskeraderol_1836_003.jpg
Maskeraderol 1836. De rol vermeldt o.a.: “Tweede Eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool

1886, 250 jaar: uitbeelding van drie geschiedkundige Utrechtse feiten, waaronder de stichting van de Hoogeschool.
1936, 300 jaar: De Groote Geus, de Hoofdfiguur is Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands. Als uiting van verbondenheid van Universiteit en Corps verscheen er een serie van drie banden:

 • De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, Eerste deel, 1636-1815
 • De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, Tweede deel, 1815-1936,
 • Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936, aka De Corpsbijbel.

1986, 350 jaar: verschijnen van het boek Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986 , een aanvulling op de Corpsbijbel.
Ten aanzien van 2036, 400 jaar Utrechts Studentenleven, is nog alles onbekend. Behalve dat dat het mooiste Lustrum zal worden.

Serie-de-3-banden.png
De serie van drie banden
lustrum_1936.jpg
300 jaar Universiteit Utrecht. Het lustrum De Groote Geus.

Vanaf 1836 tot en met 1971 en sinds 2016 Zie het boek  PHRM 1816-2016 , blz. 15 en zie ook de Reünistenvox van juni 2016, blz. 66-67. Deze Vox was geheel gewijd aan het Lustrum dat van 9 t/m 17 juli 2016 gevierd ging worden.Het verslag, door de ab Actis van de MC, van het voorbije Lustrum in de Reünistenvox van 2017 (blz. 10 vv.) opent met: “Amper één jaar na de viering van het USC-lustrum (1636-2016) en voorts van het 200-jarig bestaan van PHRM …” is het principe dus als volgt. Op of rond 26 februari wordt sociëteitsdies (in alle jaren van het bestaan van de Kroegcommissie door die groep georganiseerd) gevierd, een maal per vijf jaar een lustrum-sociëteitsdies, ijkjaar 1816. Later in een zodanig jaar viert het USC lustrum met 1636 als referentiepunt, organisatie door de Maskeradecommissie.


 

Het tijdelijke misverstand

Bij het lustrum 1976 ontstond een misverstand. Rond 1970 was bij een grote herziening van de Corpswet – onbedoeldOnbedoeld, blijkens een verklaring van Rector en Abactis van de Senaat die het wijzigingsvoorstel aan de Corpsvergadering voorlegde en de nieuwe Wet bekrachtigde. – de passage over de geschiedenis van het USC en de bron van de lustrumviering weggevallen. (Bij een herziening van de Corpswet in mei 2019 werd dit manco hersteld.) In de voorbereidingen voor het lustrum van 1976 werd gedacht dat er teruggeteld diende te worden tot het oprichtingsjaar van PHRM, 1816. Zo kwam men op ‘32e lustrum’. Dit klopt vanwege meerdere redenen niet:
- Het USC bestond al ver vóór 1816.
- Er werd reeds lustrum gevierd in 1736.
- In 1951 had het USC al het lustrum gevierd dat als 63e geteld werd (zie hierboven).
- Als PHRM in 1815 of 1817 zou zijn opgericht, zou er, na het lustrum van 1971, niet ineens na 4 ofna 6 jaar het volgende Lustrum zijn gevierd. En er werd weliswaar teruggeteld tot het oprichtingsjaar van een prachtige kroeg maar, zoals hiervoor beschreven, het USC en PHRM zijn verschillende entiteiten en men kon gedurende meer dan 50 jaar na de oprichting van PHRM Corpslid zijn zonder lid van PHRM te zijn. Vermeld werd ook de symbolische huur van 1 gulden per jaar die het USC aan de USS PHRM betaalde voor het gebruik van de Senaatskamer en het aangrenzende Senaatskantoor. Symbool van de onderscheiden identiteiten.
- Zoals reeds hierboven gemeld zag de Universiteit 1819, 1824 en 1829 als lustrumjaren. Het USC vierde als vanzelfsprekend lustrum in die jaren. En niet, met een blik op de oprichting van PHRM, in 1821, 1826 en 1831.

lustrum_1829.jpg
Maskerade 1829, laatste groep, gezien op de Oude Gracht. De Universiteit zag 1819, 1824 en 1829 als lustrumjaren. Het USC vierde als vanzelfsprekend lustrum in die jaren. En niet, met een blik op de oprichting van PHRM, in 1821, 1826 en 1831.


 De senaat 1975-1976 beschouwt dit terugtellen tot 1816 thans als een “historische fout”. Dit misverstand heeft veel teweeggebracht, wat ook kwam doordat het verschil tussen Corps en Sociëteit minder duidelijk was geworden na het samengaan van de Senaat en de Commissie van Bestuur in 1969. Na 1976 werd er doorgeteld van het zogenaamde 33e lustrum in 1981 tot en met het ‘39e’ in 2011. Op de USC-website, in druk en op internet, waaronder op Wikipedia, verscheen de onjuistheid dat het USC in 1816 zou zijn opgericht.

In het overigens zeer lezenswaardige boek Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986 wordt met de blik van dit misverstand gedacht dat de Corpsvergadering in 1956 besloot het 28e lustrum van PHRM te vieren. De lustrumrector van dat jaar, Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, bevestigt dat die gedachte onjuist is.


 

Het lustrum 2016, Don Quichot

Ook wel Don Quichot & Sancho Panza, het eerste lustrum met twee Hoofdfiguren. 

Een bijzonder jaar omdat het ook het 200-jarig bestaan van PHRM te vieren viel. Het 40e lustrum van de kroeg werd op 26 februari gevierd met een noviteit die (met een in dit verband niet eerder gebruikte term) Dies Maximus genoemd werd: een feestavond in de Grote Zaal van TivoliVredenburg, stampvol met leden en reünisten. Aansluitend was het kroegjool op PHRM. Voorts verscheen het boek Placet Hic Requiescere Musis 1816-2016. (Bij sommigen leeft de gedachte dat er een boek 200 jaar USC verschenen zou zijn. Die gedachte is uiteraard onjuist.)

Van 9 t/m 17 juli vierde het USC lustrum. Don Quichot en Sancho Panza zijn figuren uit de roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha van Cervantes. Het feest van de fantasie. En over waanzin, vriendschap en zelfrelativering. Er werd een fraai beeld van Don Quichot  Waanzin !

In de week voor het Lustrum liepen 24 leden een estafettetocht van La Mancha naar PHRM. Hiermee werd een groot geldbedrag opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
Dit beeld is een vergrote replica van een beeldje dat ooit gemaakt was door de honorair commissaris en honorair senator Prof. Dr. P.A. (Tom) Voûte, een van de grondleggers (velen menen de grondlegger) van de kinderoncologie in Nederland.
 op de hoek van de Nobelstraat en de Keizerstraat geplaatst. Na vandalisme is het beeld nu tijdelijk in depot. Senaat, de gemeente Utrecht en de Universiteit beraden zich over een passende nieuwe plek.
Voor wie een telwoord wil gebruiken, het 76e lustrum.

 

Overige wetenswaardigheden

Gargantua

Regionale gezelschappen van reünisten worden Gargantua genoemd. De Franse humanist Rabelais schreef in de 16e eeuw een literatuur-historisch belangrijk werk, een verhalencyclus over twee reuzen, Gargantua en Pantagruel, die onder andere hielden van ouwehoeren, schransen en drinken.

Het Sticht

“Een geel gebouw, het hart van ’t Sticht”, “Stichtse schonen”, “…en leev’ zolang het Sticht bestaat…”, waar ligt dat Sticht eigenlijk? Het gebied waarover, in vroeger tijden, een bisschop als heer/vorst wereldlijke zeggenschap had, wordt sticht genoemd. Het had andere grenzen dan het bisdom, waar de bisschop kerkelijke zeggenschap had en heeft. Tot 1528 had Utrecht een prins-bisschop. Het sticht van die bisschop omvatte zowel de stad Utrecht met een gebied rondom de stad, Nedersticht, als een veel groter gebied op afstand daarvan in het Noordoosten van Nederland, Oversticht, {het Euversticht voor de (pseudo)locals}. Als er nu over het Sticht gesproken wordt, heeft men het gebied van het Nedersticht op het oog, zonder al te veel idee van de begrenzing.

bronnen-fotos-utrecht_sticht_en_oversticht_-_kaart.jpg
Het Nedersticht en het Oversticht. Als er nu over het Sticht gesproken wordt, heeft men het gebied van het Nedersticht op het oog, zonder al te veel idee van de begrenzing.

Senatum nos agnoscimus

Waarom zingen sommigen “Senatus nos agnoscimus” ? Dit is niet bekend. Wat de vraag al impliceert: het is “Senatum nos agnoscimus, Senatum nos diligimus”.

 

Slot en toekomst

Hoe kunnen wij dit overzicht beter besluiten, dan met het citeren van het slot van Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986 ?
“Een conclusie kunnen wij (…) nog trekken. Daartoe geven wij het woord aan de voormalige Russische ambassadeur in Nederland, Romanov. Deze antwoordde na een lezing voor de Algemeene Debating-Club in 1978 op een angstige vraag uit de zaal over een mogelijke Russische inval op het westen, met een accent dat in geen Amerikaanse spionagefilm zou misstaan: “What ever will happen, your Yellow Castle will be preserved.”
Dat is ook goed nieuws voor het USC.
Zo zij het.

Slotfeest_Don.png
Slotfeest (Meer beeldmateriaal van het lustrum Don Quichot, waaronder de legendarische Aftermovie van de Lustrum-ski-reis, is hieronder te vinden in De lustra van 1736 t/m 2016)

 

De lustra van 1736 t/m 2016

 • 1736 Bacchusmaskerade
 • 1786 Oervorm van de Intocht, Illuminatie
 • 1819 (Zie voor het ‘verspringen’ van het jaar hierboven bij Lustrumvieringen en Maskerades)
 • Kort na het einde van de Franse Tijd een satirische maskerade waar de gepoederde pruiken van de weerzinwekkende Fransen centraal stonden.
 • 1824 Losse groepen, satirisch karakter
 • 1829 Idem
 • 1836 Intocht van het Staatse leger onder Prins Maurits in 1600 in Oostende
 • 1841 Ontvangst van Graaf Willem II binnen Utrecht in 1249
 • 1846 Plechtige ontvangst van Prins Filips II, prins van Spanje, in Utrecht in 1549
 • 1851 Holland’s Roem en Grootsheid (historische taferelen)
 • 1856 De grondleggers van Neerlands vrijheid
 • 1861 Taferelen uit de ontwikkelingsgeschiedenis der Europese volkeren in de Middeleeuwen
 • 1866 Lustrumviering een jaar uitgesteld i.v.m. een cholera-epidemie
 • 1867 Bezoek van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië te Brugge in 1477. In de Senaatskamer, achter de stoel van de Rector, staat het Corpsvaandel met het jaartal 1867. U begreep nooit zo goed waar dat jaartal op slaat.
 • 1871 Geen lustrumviering, mede vanwege een pokkenepidemie
 • 1876 Intocht van Karel de Stoute in Zutphen in 1473
 • 1881 Intocht van Aartshertog Matthias van Oostenrijk binnen Brussel in 1578
 • 1886 Uitbeelding van drie geschiedkundige Utrechtse feiten:
 • - De Unie van Utrecht in 1579
 • - De stichting van de Hoogeschool in 1636
 • - De Vrede van Utrecht in 1713
 • 1891 Optocht der deelnemers aan de slag bij St. Quentin in 1557
 • 1896 Het Ridderhofspel te Wenen in 1560 aan het hof van Maximiliaan van Bohemen
 • 1901 Intocht van Karel VII binnen Reims in 1429
 • 1906 Triomftocht van de Imperator Germanicus binnen Rome in 17 na Chr. (Als hierboven opgemerkt het meest extravagante lustrum ooit. De Hoofdfiguur van het lustrum, de student H.B. VerLoren van Themaat, stak persoonlijk een aanzienlijk geldbedrag in de vieringen. Vaak wordt gedacht dat Germanicus een Romeins keizer was. Hij was een belangrijke publieke figuur, een zeer succesvol veldheer en werd tot Imperator uitgeroepen, maar tijdens zijn leven waren Augustus en Tiberius keizer.)
Germanicus_1906.jpg
VerLoren van Themaat als Germanicus
 1. 1911 Optocht van het belegeringsleger van Willem IV binnen Utrecht in 1345
 2. 1916 Beperkte viering i.v.m. de Eerste Wereldoorlog. Lustrumspel “De fluitende Pelikaan”.
 3. 1921 De wijsheid en de vijf faculteiten der Universiteit
 4. 1926 Ichnaton (de Egyptische dichter-farao Ichnaton moet wijken voor een man van de daad, de veldheer Horemheb. Een zeer doordacht en artistiek lustrum. Het openluchtspel was een dusdanig succes dat het op verzoek van het Nederlands Olympisch Comité bij de officiële opening van de Olympische Spelen van Amsterdam, in 1928 in het stadion daar opnieuw werd opgevoerd.)
 1. 1931 Cortez (Hernán Cortéz, ook wel gespeld Cortés, een Spaanse conquistadorEr is over Cortez wel geschreven dat hij “de Mexicaanse vrijheidsstrijder” was. Daar zullen Moctezuma en de andere oorspronkelijke bewoners anders over gedacht hebben. , de veroveraar van het Azteekse rijk.)
 2. 1936 De Groote Geus (d.w.z. Willem van Oranje.
 3. Het 300-jarig bestaan. Er verscheen een serie van 3 banden:
 4.  - De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, Eerste deel, 1636-1815
 5.  - De Utrechtsche Universiteit 1636-1936, Tweede deel, 1815-1936
 6.  - Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936, aka De Corpsbijbel)
 7. 1941 De 24e juli was de enige lustrumdag voor leden en reünisten. Rector Senatus Veteranorum, J.F.B. van Hasselt, hield in de Domkerk een rede met een dusdanig onmiskenbaar anti-Duitse lading dat het uitspreken grensde aan een verzetsdaad. Later die dag werd buiten, bij de tijdelijke sociëteit Tivoli, geëmotioneerd het Wilhelmus gezongen. Er werd ter gelegenheid van het lustrum een penning geslagen met een regel uit het volkslied in zijn oorspronkelijke tekst: “Stantvastich is ghebleven mijn hert in teghenspoet”; ‘mijn hart in tegenspoed’ in de hedendaagse bewoording.
 8. 1946  Quo Vadis? (vertaald ‘Waarheen gaat gij?’, een vraag die gesteld werd in het begin van de wederopbouw na de verschrikkingen van de oorlog)
 9. 1951  Dsjenghis Khan (de Mongoolse heerser uit de 13e eeuw)
 10. 1956 Xerxes (de Perzische koning der koningen uit de vijfde eeuw voor Chr.)
 1. 1961 François Villon (een dichter, dief en vagebond. Villon is de beroemdste Franse dichter van de late middeleeuwen. Een beeldje van de Hoofdfiguur van het lustrum, de student N.M.A. ter Linden als Villon bevindt zich in de straat Achter de Dom. Een beeld even elegant als het betreffende lustrum)
Villon.png
François Villon
 1. 1966 Jimmy Walker (een flamboyante burgemeester van New York ten tijde van de Drooglegging (een VS-breed totaal verbod op alcohol), Walker spande zich in om die drooglegging te omzeilen)
 2. 1971 Coriolanus of ‘In de macht van de politiek’ (Coriolanus was een Romeinse politicus en held, bekend door het gelijknamige stuk van Shakespeare)
 3. 1976 Lucifer (de engel die in opstand kwam. Het lustrumstuk Wie beeft is schuldig was een daverend succes)
 4. 1981 Max Havelaar (bleek een ijzersterk thema)
 5. 1986 Michelangelo
 6. 1991 Bommel (Heer Ollie B.)
 7. 1996 Livingstone (de Schotse zendeling en ontdekkingsreiziger)
 8. 2001 Inspecteur Clouseau (voordien gestalte gegeven door Peter Sellers in de Pink Panther films)
 9. 2006  Peter Stuyvesant (de eenbenige gouverneur van de nederzetting Nieuw-Amsterdam, een nederzetting die later zou uitgroeien tot wat nu New York is)
 10. 2011 Odysseus (de Homerische Griekse held. In de Griekse mythologie verandert de tovenares Kirke de metgezellen van Odysseus in varkens. In het lustrumspel keek de held verbaasd op toen Kirke zijn metgezellen in knorren veranderde)
 1. 2016 Don Quichot (ook wel: Don Quichot & Sancho Panza, het eerste lustrum met twee Hoofdfiguren.
 2. (Een bijzonder jaar omdat ook het 200-jarig bestaan van PHRM te vieren viel. Dat 40e lustrum van de kroeg werd op 26 februari gevierd.)
 3. In juli vierde het USC lustrum. Don Quichot en Sancho Panza zijn figuren uit de roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha van Cervantes. Het feest van de fantasie. En over waanzin, vriendschap en zelfrelativering. Er werd een fraai beeld van Don Quichot op de hoek van de Nobelstraat en de Keizerstraat geplaatst. Na vandalisme is het beeld nu tijdelijk in depot.  Senaat, de gemeente Utrecht en de Universiteit beraden zich over een passende nieuwe plek.
  Voor wie een telwoord wil gebruiken, het 76e lustrum. )
don_quichot_keizer.jpg
Don Quichot beeld op de Keizerstraat

 

Bronnen, verder lezen

(vier van deze titels zijn te bestellen in de Museumwinkel van het Corpsmuseum)

Schets van een geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven, Dr. W.C.A. baron van Vredenburch (1914) 

Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936 (‘de Corpsbijbel’) Redactie: J. Bierens de Haan et al. (1936)

Jubels en maskeraden aan de Utrechtse universiteit, in Jaarboek Oud Utrecht (blz. 136-181).  J. van Herwaarden (1976) 

Het Utrechtsch Studenten Corps 1936-1986 Redactie: H.M. Blankenberg et al. (1986)

Maskerades, de lustrumvieringen van de Utrechtse Universiteit, in Universitaire folklore en rituelen. Symposium van de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht op 21 juni 1996, (blz. 69 -78)  J.M. Jekel (1996)

Het Gele Huis, Redactie: J. van der Meer Mohr et al. (2000)

De lustrumfeesten te Utrecht in 1906, J.M. Jekel en A.J.A.M. Lisman (2006)

Het beste Jaar ! Het rijke Utrechtsche Studentenleven J. van der Meer Mohr en J.M. Jekel (2010)

Het Utrechtse universitaire verzet, 1940-1945. Heb je Kafka gelezen? Dr. Frits Broeyer (2014)

Placet Hic Requiescere Musis 1816-2016,  M. Hegener tekst, Stephan Vanfleteren foto’s. (2016)