Respectvolle omgangsvormen

Het USC wil een omgeving zijn waar respectvolle omgangsvormen vanzelfsprekend zijn, zowel binnen de muren van onze sociëteit als in de verenigingshuizen, en zowel bij leden onderling als in relatie tot anderen. De ‘grietenpresentatie’ van 14 maart vormt de aanleiding om, vanuit een grote intrinsieke motivatie, kritisch en breder naar het USC te kijken. Dit bericht geeft zo concreet mogelijk een overzicht van onze zeven belangrijkste programma’s op het gebied van respectvolle omgangsvormen en sociale veiligheid.

  1. Kernwaarden. Samen met onze leden specificeren wij op dit moment de belangrijkste kernwaarden van het USC en het gedrag dat hierbij past. Waar staan wij voor, wie willen wij zijn? Wat definieert onze vereniging? Vriendschap, plezier en humor, maar ook respect, diversiteit, gelijkwaardigheid, leiderschap en ontplooiing zullen daar zeker onderdeel van uitmaken. De kernwaarden zullen wij op de website plaatsen en gaan wij actief uitdragen tijdens bijvoorbeeld de kennismakingstijd, tijdens (huizen)conventen, in mails naar de leden, in de ledenapp en op posters, waardoor ieder lid doordrongen zal zijn van waar het USC voor staat, en van wat als gewenst en ongewenst gedrag wordt gezien.
  2. Aanspreken. Naast het formuleren van onze kernwaarden en het gedrag dat daarbij past,  maken wij een programma waardoor leden ervan doordrongen raken dat elkaar aanspreken op ongewenst gedrag noodzakelijk is. Een dergelijk programma is al actief in de Woolloomooloo door de ‘Ben-je-oké’-campagne, die leden bewust maakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven en een laagdrempelig instrument biedt om in te grijpen bij het zien van ongewenst gedrag. Ook komt er een anoniem meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag.
  3. Cultuur binnen huizen. Door middel van enquêtes, huizenconventen met externe sprekers, en de huizen-gedragscode maken wij de sfeer binnen huizen actief bespreekbaar en spelen wij als USC een actievere rol in het waarborgen van een goede sfeer. De eerste bijeenkomsten hebben in maart al plaatsgevonden. Ook hebben alle huizen de gedragscode ondertekend en in hun huiskamer opgehangen. Daarnaast gaan wij een structuur opbouwen waarbij oud-leden actief worden betrokken bij hun voormalige studentenhuis.
  4. Leiderschap ouderejaars. Wij gaan onze ouderejaars leden een tweedaagse leiderschapstraining aanbieden, georganiseerd en begeleid door professionals van de ervaren Transformatiegroep, zodat ouderejaars  zich bewuster worden van hun verantwoordelijke positie. De kernwaarden van het USC staan hierin centraal. Doordat studenten nu veel korter betrokken zijn bij de vereniging dan vroeger, door onder meer een kortere studieduur en een sneller verloop, is er van natuurlijk leiderschap op basis van leeftijd en ervaring minder sprake; de training kan deze leemte vullen.
  5. Respectvolle omgangsvormen. Samen met de UVSV gaan wij een enquête opstellen gericht op het identificeren van onvriendelijke elementen binnen onze verenigingen. Wij bekijken of wij ‘Gelijkspel’, dat workshops geeft waaraan eerstejaars nu al deelnemen en dat gaat over gelijkwaardige seksuele relaties, breder kunnen inzetten. Daarnaast willen wij een evenement organiseren samen met de UVSV, om seksualiteit en respectvolle omgang te bespreken. Om respectvolle omgang op een natuurlijke manier te laten evolueren gaan wij ook een aantal activiteiten opzetten samen met de UVSV zoals gemengde borrels en meer sportactiviteiten.
  6. Mentaal welzijn. Mentaal welzijn is van groot belang voor sociale veiligheid. Bij de welzijnsweek die wij onlangs samen met de UVSV organiseerden waren meer dan 600 leden aanwezig. Dit programma (recent ondergebracht in een stichting) gaan wij de komende jaren verder uitbreiden. Daarnaast hebben wij drie welzijnscommissies: één met leden (voor laagdrempelig contact met een wekelijks inloopspreekuur); één met jonge oud-leden (die al wat meer uit ervaring kunnen putten, maar nog wel relatief dichtbij het studentenleven staan); en één met ervaren psychologen/psychiaters die leden kunnen raadplegen, ook als vertrouwenspersoon. In een enquête die dit jaar is afgenomen, geeft 84% van onze leden aan bekend te zijn met deze organen en hoe deze te bereiken zijn.
  7. Kennismakingstijd. Afgelopen jaren is de kennismakingstijd vernieuwd, met een gedragscode en volledige herziening. Ieder jaar wordt de kennismakingstijd onder professionele begeleiding nog verder verbeterd. In 2024 gaan wij, meer dan voorheen, de nadruk leggen op onze kernwaarden en het gedrag dat daar bij past. Zo spreken er senior oud-leden over hoe je met elkaar en met vrouwen omgaat, hoe je elkaar aanspreekt als er iets niet goed gaat, en hoe je omgaat met seksualiteit en sociale veiligheid. Ook worden de makers van de presentatie tijdens de kennismakingstijd betrokken bij het bespreekbaar maken van de gevolgen hiervan, en hoe een dergelijk incident voorkomen had kunnen worden. Wij zien deze kennismakingstijd als de start van een nieuwe lichting van 270 jongens die nog beter hebben geleerd hoe zij zich respectvol gedragen.

De bovengenoemde zeven thema’s zullen in 2024 uitgevoerd worden, maar daarnaast ook een integraal onderdeel worden van onze vereniging: alleen door jaarlijkse herhaling bereiken wij een positieve gedragsverandering, en een USC als een sociaal veilige omgeving voor iedereen. Bij deze plannen en de uitvoering sluiten wij ons zoveel mogelijk aan bij externe expertise en bestaande programma’s, bijvoorbeeld van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, met wie wij 28 mei een podcast (‘Alles op Tafel’) opnamen, Gelijkspel, Time-Out, Sexmatters en Rutgers.

Om continuïteit te garanderen en kritische inbreng te krijgen op onze plannen worden wij begeleid. Wij hebben een Raad van Advies met senior oud-leden, die ons lange-termijn verenigingsbeleid toetst en onze activiteiten in maatschappelijke context plaatst. Daarnaast werken wij samen met een projectgroep van bestuursleden die recent zijn afgezwaaid, voor de meer dagelijkse en operationele uitdagingen. Op het terrein van sociale veiligheid hebben wij recent een begeleidingscommissie gevormd met personen die in meerderheid geen oud-lid zijn van de vereniging, om zo een kritische externe blik te krijgen op onze plannen.

Als bestuur kunnen wij helaas nooit volledig garanderen dat er geen incidenten plaatsvinden, hoe graag wij dit ook zouden willen. Wel garanderen wij dat wij, samen met leden, alles op alles zetten om te werken aan een cultuur waarin geen enkele voedingsbodem is voor incidenten, vanuit een intrinsieke motivatie om het USC te verbeteren. Dit doen wij door bovenstaande maatregelen consequent door te voeren en onze hele vereniging, vanaf de kennismakingstijd tot lidmaatschap in het vijfde jaar, van onze maatstaven te doordringen. Dit beleid zal de komende tijd prioriteit nummer één zijn.

Rector et Senatus Veteranorum